Partner Biznesowy

Dziękujemy za zainteresowanie Partnerstwem Biznesowym. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Forma grzecznościowa
*
Dane personalne Imię i nazwisko Reprezentanta
*
*
*
* ✓ OK
Informacje ogólne
*
*
Branża
Kod pocztowy, miejscowość
Ulica *
Numer domu / mieszkania * /
Miejscowość *
Kod pocztowy - *
Region *
Informacja o Administratorze Danych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu Art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO") jest spółka Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie (adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000347131, o kapitale zakładowym w wysokości 40 518 444,00 złotych, w całości wpłaconym, posługującą się numerem NIP: 8133611149 oraz numerem REGON: 18052340000000 („Spółka”).

Kontakt:

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem 17-859-69-00 lub pod adresem email rekrutacja@pep.pl.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem IOD@pep.pl.

Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 • Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji i/lub przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazisz na to zgodę,
 • Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie:
  • art. 6 ust. 1a) RODO – tj. na podstawie Twojej zgody oraz
  • art. 6 ust. 1b) RODO – tj. w związku z podjęciem działań niezbędnych przed zawarciem umowy na Twoje żądanie oraz w celu wykonania umowy, w sytuacji jej zawarcia;
  • art. 6 ust. 1c) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w tym przede wszystkim Kodeksu pracy)
  • art. 6 ust. 1f) RODO – tj. realizacji uzasadnionego interesu administratora

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

 • osobom upoważnionym przez Spółkę , pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu naszych czynności, w tym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostepniającym nam narzędzia teleinformatyczne, portalom pracowniczym (np. pracuj.pl), podmiotom wspomagającym proces rekrutacji (np. Elevato, HRO+), podmiotom w Grupie PeP oraz instytucjom zajmującym się pośrednictwem zawodowym w tym w szczególności właściwemu Urzędowi Pracy lub uczelni wyższej jeżeli rekrutacja dotyczy odbycia stażu lub praktyki zawodowej.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę:
  • przez okres niezbędny do realizacji procesu niniejszej rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od otrzymania Twojego zgłoszenia, na wypadek konieczności powtórzenia procesu rekrutacyjnego oraz realizacji uzasadnionego interesu administratora
  • przez okres 2 lat od zakończenia niniejszej rekrutacji – jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do realizacji procesów przyszłych rekrutacji,
  • powyższe okresy mogą ulec zmianie jeżeli przetwarzania Twoich danych będzie konieczne do ustalenia lub dochodzenia oraz obrony przez ewentualnymi roszczeniami. Po upłynięciu tego okresy Twoje dane mogą być przetwarzane przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.

Twoje prawa:

 • masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia (w stosownym przypadku, np. gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacji) lub ograniczenia przetwarzania,
 • masz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych udzielonej na potrzeby rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Twój udział w procesie rekrutacji.

Informacja o przekazaniu Twoich danych poza obszar EOG:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG