Program Poleceń Zewnętrznych

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie możliwością Polecenia Kandydata. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Forma grzecznościowa
*
Dane personalne osoby polecanej do pracy
*
*
*
* ✓ OK
Polecany Kandydat W celu uniknięcia błędów, prosimy o powtórzenie
 
Plik CV Polecanego Kandydata do pracy Prosimy o załączenie CV
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Załącznik nr 1 – Zgoda na przekazanie danych osobowych Kandydata przez osobę Polecającą
Prosimy o załączenie zgody
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dane personalne osoby Polecającej kandydata Prosimy o podanie danych personalnych
*
*
*
Oświadczenie „Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami Regulaminu Programu „Oświadczam, że pozyskałem zgodę na przekazanie danych osobowych osoby, którą polecam, jako potencjalnego pracownika PeP oraz na przetwarzanie jej danych osobowych przez Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A., 36-002 Jasionka, Tajęcina 113, NIP: 813-36-11-149, REGON 180523400, KRS 0000347131 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, zwanym dalej ,,PeP’’ w zakresie danych zawartych w formularzu w celu wzięcia przez osobę, którą polecam, udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PeP. ”; ,,Mam świadomość, że uczestnictwo w Programie wiąże się z przetwarzaniem moich danych osobowych. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych.’’
*

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie 113, 36-002 Jasionka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347131, NIP 8133611149, REGON 180523400.


Kontakt:

Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rekrutacja@pep.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: IOD@pep.pl


Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu Poleceń podczas przedmiotowej rekrutacji i/lub przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazisz na to zgodę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) na podstawie:

 • art. 6 ust. 1a) RODO – tj. na podstawie Twojej zgody,
 • art. 6 ust. 1b) RODO – tj. w związku z podjęciem działań niezbędnych przed zawarciem umowy (wypłaty nagrody) na Twoje żądanie oraz w celu wykonania umowy, w sytuacji jej zawarcia,
 • art. 6 ust. 1c) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów m. in. podatkowych,
 • art. 6 ust. 1f) RODO – tj. realizacji uzasadnionego interesu administratora, m. in. zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych, obrony przed ewentualnymi roszczeniami, statystycznym.

 

Informacja o odbiorcach danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać czynności związane z obsługą rekrutacji lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane niektórym grupom podmiotów:

 • podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,
 • ·osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki
 • podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu naszych czynności, w tym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostepniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom wspomagającym proces rekrutacji (np. Elevato),
 • podmiotom w Grupie Kapitałowej

Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę:

 • przez okres niezbędny do realizacji procesu niniejszej rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od otrzymania Twojego zgłoszenia, na wypadek konieczności powtórzenia procesu rekrutacyjnego, do czasu wycofania zgody, jeżeli nastąpi wcześniej,
 • przez okres 2 lat od zakończenia niniejszej rekrutacji – jeżeli wyrazisz zgodę jako Osoba Polecająca na przetwarzanie Twoich danych osobowych do realizacji procesów przyszłych rekrutacji, do czasu wycofania zgody, jeżeli nastąpi wcześniej,
 • powyższe okresy mogą ulec zmianie jeżeli przetwarzania Twoich danych będzie konieczne do ustalenia lub dochodzenia oraz obrony przez ewentualnymi roszczeniami. Po upłynięciu tego okresu Twoje dane mogą być przetwarzane przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.


Twoje prawa:
 • masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia (w stosownym przypadku, np. gdy wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacji) lub ograniczenia przetwarzania,
 • masz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych udzielonej na potrzeby rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • w niektórych przypadkach masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie administratora,
 • masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, że  przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.


Dobrowolność podania danych osobowych:

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Twój udział w Programie Poleceń.


Informacja o przekazaniu Twoich danych poza obszar EOG:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG