Staż

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Forma grzecznościowa
*
Dane personalne
*
*
*
* ✓ OK
Dostępność do rozpoczęcia stażu
*
Kierunek
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie 113, 36-002 Jasionka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347131, NIP 8133611149, REGON 180523400.


Kontakt:

Możesz się z nami skontaktować się pod adresem email rekrutacja@pep.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem IOD@pep.pl.


Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji i/lub przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazisz na to zgodę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) na podstawie:

 • art. 6 ust. 1a) RODO – tj. na podstawie Twojej zgody,
 • art. 6 ust. 1b) RODO – tj. w związku z podjęciem działań niezbędnych przed zawarciem umowy na Twoje żądanie oraz w celu wykonania umowy, w sytuacji jej zawarcia,
 • art. 6 ust. 1c) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w tym przede wszystkim Kodeksu pracy),
 • art. 6 ust. 1f) RODO – tj. realizacji uzasadnionego interesu administratora, m. in. zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych, obrony przed ewentualnymi roszczeniami, statystycznym.


Informacja o odbiorcach danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać czynności związane z obsługą rekrutacji lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane niektórym grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu naszych czynności, w tym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostepniającym nam narzędzia teleinformatyczne, portalom pracowniczym (np. pracuj.pl), podmiotom wspomagającym proces rekrutacji (np. Elevato, Grant Thornton Sp. z o.o.), instytucjom zajmującym się pośrednictwem zawodowym w tym właściwemu Urzędowi Pracy lub uczelni wyższej jeżeli rekrutacja dotyczy odbycia stażu lub praktyki zawodowej,
 • podmiotom w Grupie PeP.


Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę:

 • przez okres niezbędny do realizacji procesu niniejszej rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od otrzymania Twojego zgłoszenia, na wypadek konieczności powtórzenia procesu rekrutacyjnego oraz realizacji uzasadnionego interesu administratora, do czasu wycofania zgody, jeżeli nastąpi wcześniej,
 • przez okres 2 lat od zakończenia niniejszej rekrutacji – jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do realizacji procesów przyszłych rekrutacji, do czasu wycofania zgody, jeżeli nastąpi wcześniej,
 • powyższe okresy mogą ulec zmianie jeżeli przetwarzania Twoich danych będzie konieczne do ustalenia lub dochodzenia oraz obrony przez ewentualnymi roszczeniami. Po upłynięciu tego okresu Twoje dane mogą być przetwarzane przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.


Twoje prawa:

 • masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia (w stosownym przypadku, np. gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacji) lub ograniczenia przetwarzania,
 • masz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych udzielonej na potrzeby rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.


Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Twój udział w procesie rekrutacji.


Informacja o przekazaniu Twoich danych poza obszar EOG:

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG